طفیلیان و پرخواران|طمعکاران|خسیسان|دزدان|ابلهان|مدعیان نبوت|طبیبان|بانوان|حکومتیان|حاکمان|ظریفان|ادیبان|مثل ها|استشهادات قرآنی|لطایف بزرگان دین|صفحه اصلی

لطایفی از ظریفان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

حکومت داران و حکومتیان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
در خانه صاحبان خود بودند

دسته:

روزی هارون الرشید عباسی و وزیر او، جعفر برمکی در بیرون بغداد به راهی سواره می رفتند. در این بین قافله ای از دور نمایان شد. هارون سوال کرد: که این قافله چیست و از کجاست؟

مطالعه بیشتر... اضافه کردن دیدگاه...
ای ذوالقرنین

دسته:

روزی از کودکان و سنگ جفای ایشان می گریخت به خانه ای پناه برد که درش باز بود. صاحب خانه ایستاده بود و او دو زلف آویخته (ضفیره) بود. فریاد بر کشید که چرا وارد خانه من شدی؟ بهلول گفت: ای ذوالقرنین ، یاجوج و ماجوج در زمین به فساد پرداخته اند. فوات الاعیان، 155/1.

مطالعه بیشتر... اضافه کردن دیدگاه...
دزد آرد و طلب کرایه

دسته:

روزی جحی آرد خرید و به باربر داد تا به خانه ببرد اما باربر آرد را برداشت و فرار کرد. چند روز بعد زمانی که جحی او را دید خود را پنهان کرد. گفتند: چرا چنین می کنی؟ گفت: برای این که می ترسم کرایه خود را از من بخواهد. ابن جوزی، اخبار الحمقی، 27.

مطالعه بیشتر... اضافه کردن دیدگاه...

لطایفی از بزرگان دین

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

داستان ها و مثل ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10