طفیلیان و پرخواران|طمعکاران|خسیسان|دزدان|ابلهان|مدعیان نبوت|طبیبان|بانوان|حکومتیان|حاکمان|ظریفان|ادیبان|مثل ها|استشهادات قرآنی|لطایف بزرگان دین|صفحه اصلی

لطایفی از ظریفان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

حکومت داران و حکومتیان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
فرق نقاش و طبیب

در روزگار دیوژن، نقاشی، حرفه خویش را رها کرد و به پزشکی پرداخت. دیوجانس به او گفت: آفرین بر تو! چون دیدی که خطا در صورتگری به چشم می آید به طب روی آوردی که خطای آن زیر خاک پنهان شود. کشکول شیخ بهایی، ص 316.

طبیب شرمنده

طبیبی را دیدند که هرگاه به گورستان می رسید ردای خویش را بر سر می کشید. سبب این کار را از او پرسیدند گفت: از مردگان این گورستان شرم دارم، چرا که از کنار هر گوری که میگذرم ضربت من خورده است و در هر که می نگرم از شربت من مرده است. علی صفی، لطائف الطوایف، ص 207

مراجعه به دامپزشک

سعدي مي‌گويد: مردكي را چشم درد خاست. پيش بيطار(دامپزشک) رفت تا دوا كند. بيطار از آنچه در چشم چهارپايان مي‌كند در چشم وي كشيد و كور شد. حكومت پيش داور بردند، گفت: بر او هيچ تاوان نيست، اگر اين خر نبودي پيش بيطار نرفتي. مقصود از اين سخن آن است كه تا بداني كه هر آن كه ناآزموده را كارِ بزرگ فرمايد، با آن كه ندامت برد، به نزديك خردمندان به خفت رأي (سبک عقلی) منسوب گردد. ندهد هوشمند روشن رأي / به فرومايه كارهاي خطير بورياباف اگر چه بافنده است / نبرندش به كارگاه حرير بوریاباف: حصیر باف گلستان سعدي، باب هفتم.

تمام اخبار برگزیده ...

لطایفی از بزرگان دین

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

داستان ها و مثل ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
بازگشت به سخن تاریخ